Ve východní části baziliky je na jižní stěně velký barokní kříž z doby kolem roku 1700. Až do roku 1889 byl umístěn venku na terase proti Březnické bráně. Pod křížem je ve zdi vsazený náhrobek nejštědřejší podporovatelky Svaté Hory - Marie Maxmiliány Zárubové z Hustiřan, rozené z Lissau, zesnulé 19. srpna 1694. Mosazná deska s nápisem je zasazena do mramoru tvarovaného jako volně složená draperie s erbem v horní a lebkou v dolní části. Na bočních stěnách presbytáře jsou dva trezory (sanktuaria) s vrcholně barokními mramorovými rámy. Před oltářem visí dvě stříbrné tepané lampy (jedna z roku 1673, druhá z roku 1702).
Stříbrný hlavní oltář v bazilice patří na Svaté Hoře k tomu nejcennějšímu. Není to dílo jedné doby - byl postupně obohacován a doplňován o jednotlivé části. Nejdříve roku 1684 daroval příbramský měšťan Ludvík Alis svatostánek. Stupňovité podstavce pod svícny po stranách svatostánku, které jsou dílem malostranského zlatníka Jana Koglera, věnovala roku 1685 Zuzana Polyxena hraběnka z Martinic. Stříbrné svícny byly pořízeny téhož roku z majetku kostela a současně Marie Kateřina hraběnka Strozziová poskytla stříbrnou zasklenou skříňku pro milostnou sošku Panny Marie, kterou zhotovil Jan Heller. Roku 1686 daroval nejvyšší purkrabí Oldřich Adolf Vratislav hrabě ze Šternberka antependium před oltářní menzu se šternberským znakem uprostřed. Po stranách skříňky pro milostnou sošku jsou stříbrné figury klečících andělů - skvělá práce stříbrníka Josefa Seitze z roku 1746. Roku 1758 zhotovil významný stříbrník Kašpar Gschwandtner stříbrnou stěnu na pozadí oltáře s vloženými barokními reliéfy Ecce Homo a Panny Marie Bolestné a nad oltář plastickou skupinu Nejsvětější Trojice - vše podle návrhu sochaře Antonína Quitteinera. Zlatník Antonín Thym z Malé Strany umístil roku 1772 čtyřdílnou ozdobnou stěnu mezi schránku pro sošku a skupinu Nejsvětější Trojice, čímž se oltář značně zvýšil a dostal dnešní podobu. Roku 1890 byly doplněny ještě postranní díly antependia.

Bazilika - severní stěna