Bazilika má na bocích dvě předsíně a dvě kaple. V každé předsíni je vchod do baziliky. Mramorové portály do baziliky v předsíních pocházejí z roku 1669. Oba darovala Maxmiliána Kateřina z Vrábí. Její iniciály (MKZW) a rodový znak jsou vysekány v nadpraží jižního portálu. Portál severní byl dodatečně označen zlaceným písmem: BASILICA, Pius X. 1905, který upomíná na povýšení Svaté Hory na baziliku minor 21. ledna 1905 na základě buly "Sacris aedibus" papeže Pia X. Vpravo ve zdi je vsazena skulpturální mramorová barokní kropenka asi z doby kolem roku 1700. V západní zdi jižní předsíně je mramorová pamětní deska Wratislavů z Mitrovic s jejich plastickým erbem a nápisem, který se vztahuje k Adamu Leopoldovi, jeho manželce Evě Marii, rozené Vrábské, a synu Václavu Ignáci. Adam Leopold byl hlavní iniciátor předání Svaté Hory do správy jezuitů roku 1647 a Václav Ignác přispěl roku 1727 podstatnou finanční částkou na postavení Svatohorských schodů z Příbrami.

Bazilika zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie má půdorys obráceného písmene T. Přední, tedy východní díl o dvou klenebních polích skrývá zdivo původní kapličky. Její západní zeď byla při stavebních úpravách v letech 1745-1751 zbourána a původní svatyně spojena v jeden celek s třemi západními kaplemi, jejichž do té doby otevřené arkády byly vyzděny. Přední díl má klenbu z roku 1848. Celý byl pokryt štukovou pseudobarokní a secesní výzdobou až roku 1903 podle návrhu architekta Rudolfa Němce. Uprostřed západního dílu stojí bývalá kaple Navštívení Panny Marie, kde byla v roce 1909 vystavěna kruchta, a po stranách jsou pak kaple Nanebevzetí Panny Marie, dnes Svatých patronů Země české, a kaple sv. Alžběty, dnes Panny Marie Matky ustavičné pomoci. Pod varhanní kruchtou je v ose lodi hlavní vchod.

Všechny tři kaple kdysi západní lodžie byly postaveny v hrubé stavbě roku 1667. Téhož roku dal na dokončení prostřední z nich finanční prostředky František Karel Kolowrat Liebštejnský. Skvělou štukovou výzdobu stropu provedl Giovanni Bartolomeo Cometa roku 1668. Štukové reliéfy evangelistů ve cviklech nad arkádami k postranním kaplím patří k výzdobě z roku 1903. V letech 1675-1676 ozdobil Santino Cerghetti západní průčelí a štít štukaturou s aliančním znakem Františka Karla z Kolowrat a jeho manželky Isabely Kláry z Nogarel. Po vyzdění arkád západní lodžie a novém architektonickém řešení celého západního průčelí bylo odstraněno Cereghettiho dílo a roku 1746 nahrazeno méně náročnou dekorací štukatéra Jana Aldelliho.

Pohled na kapli Svatých patronů Země české