2-a
2-a-1

Portál Pražské brány

2-a-2

Levý rizalit

2-a-3

Pravý rizalit

2-a-4

Detail sochy anděla

2-a-5

Detail sochy anděla

Icon_down Icon_detail Icon_detail Icon_detail Icon_foot Icon_detail Icon_detail

Pražská brána - hlavní vchod do areálu Svaté Hory - zaujímá střední část východního průčelí, která je vymezena po stranách věžovými rizality završenými kamenným prolamovaným zábradlím a osmi sochami starozákonních proroků na nárožích. Na jižním to jsou Jeremiáš, Izaiáš, Zachariáš a Micheáš, na severním pak David, Daniel, Ezechiel a Abdiáš. Mezi věžemi na soklech obdobného zábradlí je umístěno sedm bust svatých panovníků: sv. Václav, sv. Štěpán, sv. Leopold, sv. Jindřich, sv. Ferdinand, sv. Ludvík a sv. Kazimír. Část zábradlí a tři sochy proroků jsou posledním dílem příbramského sochaře Matěje Huebera, vše ostatní včetně plastického orámování oken letní oratoře je dílem Jana Brokofa.

Portál na bráně byl osazen dodatečně. Kamenicky ho opracoval Jan Oldřich Mannes v letech 1702 až 1706 podle návrhu z tvůrčí dílny Kryštofa Dientzenhofera. Sochy na portálu - Panna Maria Svatohorská, sv. Ignác, sv. František Xaverský - a dva andělé na soklech schodiště jsou prací Jana Oldřicha Mayera z roku 1706.

Pražská brána