Jižní křídlo ambitů se skládá z devíti polí. Kromě dvojice otevřených kaplí (ve východní části kaple Zasnoubení Panny Marie, v západní části kaple Zvěstování Panny Marie) jsou stěny ambitních polí zdobeny lunetovými obrazy líčícími pověsti a dějinné události spjaté se Svatou Horou. V klenbách ambitů jsou vymalovány dekorativní obrazy, představující nejrůznější neštěstí, nehody a nebezpečí, při kterých Panna Marie Svatohorská pomohla svým ctitelům. Na lunetách jižního ambitu vidíme znázorněny výjevy z historie Svaté Hory. Na první lunetě (číslujeme od východu k západu) je vyobrazen pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic se soškou Panny Marie Svatohorské, druhá a třetí luneta zobrazují pověst o záchraně rytíře Malovce před lupiči a založení původní kapličky. Čtvrtá luneta zachycuje svatohorskou pověst, podle níž Bůh dával nadpřirozenými způsoby najevo, že je mu tato hora milá. Pátá luneta vyobrazuje rodiče svěřující děti do ochrany Panny Marie a šestá luneta zachycuje příbramského měšťana Pavla Kloboučníka, jak odnáší sošku do úkrytu, aby nebyla za Třicetileté války poničena. Na dekorativních obrazech v klenutí jsou v jižním ambitu zachycena především neštěstí způsobená zlými lidmi, válkou, divokými zvířaty a morem.

Východní část jižního ambitu - průhled