9-j
9-j-1

Detail lunetového obrazu

Icon_left Icon_foot_right Icon_detail

Západní křídlo ambitů se skládá ze sedmi polí. Kromě dvojice otevřených kaplí (v jižní části kaple Panny Marie Bolestné, v severní části kaple Panny Marie Královny apoštolů) je ve středu ambitu, pod zvonicí, umístěna ještě třetí otevřená kaple, zvaná Dušičková, která je zasvěcena Panně Marii Pomocnici duší v očistci. Stěny ostatních ambitních polí jsou zdobeny lunetovými obrazy líčícími pověsti a dějinné události spjaté se Svatou Horou. V klenbách ambitů jsou vymalovány dekorativní obrazy, představující nejrůznější neštěstí, nehody a nebezpečí, při kterých Panna Marie Svatohorská pomohla svým ctitelům. V západním ambitu jsou zachycena především neštěstí způsobená ohněm, střelbou, mečem či bleskem. Na lunetách západního ambitu vidíme znázorněny výjevy z historie Svaté Hory. Je zde vyobrazeno potrestání malíře rouhajícího se Panně Marii, příběh o uzdravení slepce Jana Procházky roku 1632, ukrytí milostné sošky před Švédy v roce 1648 a jezuité odnášející sošku k uctívání do Prahy. Dveřmi z Dušičkové kaple lze vystoupit na zvonici.

Severozápadní roh západního ambitu